tag "plain-toast"

►► WIRED CAFE。美味水準之選 ◄◄

工作原故一星期出沒尖沙咀五日,好多食店都會幫襯過, 個人私心推薦一間大家都會聽過下,可能未試過嘅CAFE, 因為呢度嘅嘢食水平不但可以保持,而且主菜同甜品都好食。 講緊嘅就係位於Mira Mall地庫嘅WIRED CAFE, 唔單止lunch time,有時OT到8、9點,男友接收工就會嚟呢度食。 環境都幾舒服,唔會太…