tag "atorrege-ad"

【Atorrege AD+ – 雙重潔面美肌學】

早前去咗Atorrege AD+ 係染樂工房舉辦嘅天然力量染色工作坊, 2015米蘭世界博覽會被讚美為「世界最美麗的色彩」就係嚟自剩餘食材, 而染樂工坊生產嘅「廚餘染」,能夠找到屬於香港顔色,屬於食物顔色。 Atorrege AD+品牌概念為「輕活・自信・零壓肌」 而今次活動內動手親自染色,過程中學習以輕鬆態度面對甜減…