tag "蝦青素"

【DIBI MILANO.Prodigio C40】

DIBI MILANO隆重推出細胞抗氧化系列Prodigio, 身為貪靚妹嘅我點可以錯過,當然要快人一步試試有幾好用啦, 所以早前就出席咗佢哋活動! DIBI MILANO係一個來自意大利嘅尊貴品牌, 有成四十幾年歷史,而今次細胞抗氧化系列Prodigio  聯同意大利國際級學府,經過20多年研究而誕生。 活動當日大會…