tag "核心抗氧精華素"

【重啟抗氧機制! iS CLINICAL GeneXC 核心抗氧精華素 】

「利用專利極地生物科技研發 GeneXC Serum,經人體細胞測試證實,  抗氧表現比一般含維他命C, E, F同阿魏酸抗氧化劑高出至少16倍保護能力。」 我講緊嘅係今次要同大家介紹嘅iS CLINICAL GeneXC 核心抗氧精華素, 成分蘊含多元極地生物酵素,有效直達缺憾細胞核心,修復受損基因, 同時會係細胞外…