tag "吃貨"

►► 吃貨一遊。築地.山貴水產 ◄◄

跟男友的記紀日,又係吃貨出動嘅時候啦, 今次男友就同我去咗位於灣仔碼頭嘅築地.山貴水產。 呢度主倡除供應來自日本及全球各地的新鮮海產, 品嚐鮮活海產、即煮美食、零售購物及品味生活的多重體驗, 就等久美試試你係點啦! 男友係一星期前就Book咗位,不過Book唔Book都無分別, 只係當入埸人士太多時有得入去搵食而己。 …