11th July, 2011
Edit

夏日大作戰

近日忙著到訪不同嘅sale因此博客的更新都緩慢了。本人集中了大部嘅彈藥準備在戰場血併一番,而我選擇咗集中於港九及新界各大zara店舖同埋減價中都提供free international shipping嘅asos因為款式多同折扣夠深。友人都話我係一個smart shopper,唔抵唔買,但其實做開呢行都好清楚每件貨都係mark up得好離譜因此冇折底下購入嘅嘢都恐怕遲早會後悔。


其實我血併過後已經好想立即同大家分享我嘅戰利品!以下呢套outfit就可以好好咁展示我嘅best buy啦。


joyce lau sale styling 1


joyce lau sale styling 2


joyce lau sale styling 3


WHERE TO BUY:


zara knit t-shirt with bow detail: $119 (from $199) 


更多圖片分享可到www.ldmldmldm.com


Comments