tag "玩樂"

JOICY遊 | 韓國首爾 | 玩樂推介 | 情侶閨蜜必影韓服 | 雲畫的韓服구르미한복

青春留倩影 而家都會趁後生影多啲靚相 等將來老咗都可以有靚相睇翻 話說上兩個月去咗韓國首爾 妹妹講咗好幾次想影韓服 而男朋友第一次去韓國 今次旅程時間又許可 所以我哋就決定去影嚕~ 做完一大輪嘅資料搜集 最後揀咗 雲畫的韓服구르미한복 因為上instagram睇過佢哋嘅韓服影出嚟真係好靚 有種好夢幻嘅感覺  地址都唔係…