tag "all-you-can-eat"

【荃灣美食】不只燒肉。前菜和甜品。都好好食的 ♥ 100分鐘 燒肉放題 ♥ 牛太

唔該婆婆幫我們照顧兩隻小魔怪 咁我們兩公婆至有時間拍拖和撐枱腳 在荃灣逛逛下,見到間我們都鍾意食的燒肉 … 放題 … 唔好諗咁多 … 這晚就在這兒開餐 … 有 3 款價錢的燒肉放題,價錢愈貴食物的種類愈多 … 。39 種食物任食 … HK$218 …