tag "zoay-beauty-brush"

ZOAY Deluxe 打造好感系妝容♡

古語有云:「工欲善其事, 必先利其器」 我一直都係用開ZOAY化妝掃, 因為ZOAY堅好用, 價錢唔貴且高質, 新手入門的話ZOAY化妝掃一定係首選! ZOAY係100%香港品牌, 化妝掃以專業技術及全人手工藝製造, 令整體毛質; 毛既數量以及抓粉能力 比起一般掃更優秀! 呢一Set係ZOAY Deluxe套裝, 係Z…

人生必擁有的化妝掃♡ZOAY Professional Beauty Brush

正所謂「工欲善其事, 必先利其器」, 有好既化妝工具, 完美妝容話都無咁易啦! 小妹擁有一套化妝掃 – ZOAY Professional Beauty Brush, 呢五支堅係好野, 超值得擁有! 先講價錢, 廿零蚊起已經有交易, 對於初學化妝者買工具絕不肉痛! 加上ZOAY係100%香港品牌, 更加要支…