tag "vogue-in-kornhill"

港島東飲茶新地標 – ClubONE時尚康山

終於等到 ClubOne進駐太古區啦!! ClubOne比人感覺就係舉辦婚宴場地, 一年365日唔係日日都有婚宴既, 而且中午有茶飲添架~ 可能太古區飲茶地方唔多, 所以ClubOne都幾爆, 星期六日一定要早d打電話黎訂位! 點心既總類都算多, 基本既點心都會包括在內, 蝦餃燒賣叉燒包等等通通有齊! 而且價錢適中, …