tag "hifueye-program"

HiFU微電流眼膜♡

HiFU聽過! 微電流聽過! 眼膜都聽過! 將呢三樣野組合埋一齊: HiFU微電流眼膜 (HiFU Eye Program), 你又有無聽過? 我好鐘意敷面膜及眼膜, 主要為補水; 因為肌膚水份足夠, 毛孔/細紋都無咁明顯! 簡單黎講, HiFu可以唔洗開刀都做到輪廓提升及收緊; 微電流就有激活細胞, 恢復肌膚彈性! …