tag "flexi-patch"

貼一貼袪濕又好眠||友營堂木酢健之貼

你最近係咪都同我一樣訓覺訓得唔好呢? 訓覺真係好緊要, 但天氣潮濕就好影響睡眠質素; 而睡眠質素差會令人四肢沉重, 仲會脾氣變差, 集中力下降…. 不過唔緊要, 趕走濕氣我靠佢 – 友營堂 木酢健の貼! 基於工作關係唔可以成日去按摩舒緩一下疲勞, 有見及此, 友營堂推出 木酢健之貼!  木酢健之…