tag "clearly-corrective"

想白滑? 用醫學維C亮白透滑水嫩啫喱啦~

正所謂一白遮三醜, 皮膚白淨就可以將面部既缺点及瑕疵遮蓋! 當然你話化妝都可以有效遮瑕, 但都要適當咁比肌膚休息架麻, 所以我比較注重保養; 肌膚素質好, 美妝都可以唔需要! 新品! 新品! 新品出爐! Kiehl’s 又有新品推出啦~ 醫學維C系列 亮白透滑水嫩啫喱 (Clearly Corrective…