tag "beauty-by-nono"

家用首選no!no!PIVOT親膚熱力脫毛器

相信唔少人都會購買脫毛療程, 但療程昂貴之餘, 有d仲係限次數; 仲要擔心買左但預約唔到做療程日子/時間… 所以屋企有部家用脫毛機就唔洗有以上煩惱; 而且每星期更就可脫毛兩次; 尷尬部位都可以自行處理哩~ 要講信心之選當然係Beauty by no!no! no!no! 係美國品牌, 致力研發及改善產品 以…