tag "beauty-balm"

NYR一瓶多用☻超好用野玫瑰萬用霜

前陣子我去左NYR舉辦既【尋找你的星星與香氣】工作坊, 係講解唔同既星座有唔同既個性, 可以認識自己; 了解對方多一點, 從而推測現在及將來狀況, 充滿神秘感; 配合埋唔同既香薰有相互共振之效, 提升個人能量, 非常有趣!! NYR每星期都會舉辦唔同既主題, 可能係講及排毒淨化; 又或者係鼻敏感, 甚至係痛症都有, 總…