tag "揀自己鍾意嘅"

她與他 ⋆.* 揀自己鍾意嘅 ✦ 屬於自己的頭髮造型

認識 BeautySearch 的朋友都知,我的頭髮天生微曲,所以,每次出門前均需加以整理,才能步出家門。 早前, BeautySearch 經常把頭髮電卷曲,方便整理,但電得多,髮質越來越差,所以,數月來也沒有再電髮了。 近期,BeautySearch 選用了 Faddy Shimmer Gel (閃.啫喱) 每天為…